فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از f
تا File

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

f
  • Sampling Frequency را ببينيد.

Fabrication
  • درست کردن، بناکردن، ساختن، يا مونتاژ قطعات با يکديگر جهت ساخت يک کالا.

Webster
FAC
  • Forecast At Completion را ببينيد.

Fallback Position
  • انتخاب دوم يا جايگزين.

DSMC
Fault
  • قصور در اجرا.

CSM
FF
  • Free Float را ببينيد.

FFP
  • Firm Fixed Price Contract را ببينيد.

File
  • گروهي از سوابق.

CPMUSC
176-8