فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه
از Zero Based Budgeting تا Zero Float

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Zero Based Budgeting
  • رويکردي بر بودجه بندي برنامه سالانه شرکت که در آن به جاي آنکه درصد مُجازي به بودجه تصويب شده يا هزينه هاي واقعي سال قبل (معمولاً هر کدام که بيشتر باشد) اضافه شود، بايد نيازهاي بودجه سالانه تمامي بخش ها از پايه، برآورد و توجيه گردد.

RMW
Zero Dollar Contract
  • قراردادي، معمولاً يک دلاري، که براي تسهيل انتقال اقلام بين طرفين، يک ارتباط قانوني ايجاد مي کند.

CSM
Zero Float
  • شرايطي که در آن، هيچ زمان اضافه اي مابين فعاليت ها وجود ندارد. يک فعاليت با شناوري صفر، به عنوان يک فعاليت بحراني شناخته مي شود. اگر مدت زمان يک فعاليت بحراني افزايش پيدا کند (آن فعاليت با تأخير پايان يابد)، تاريخ پايان پروژه به تأخير خواهد افتاد.
  • يک قلم کاري يا فعاليت بر روي مسير بحراني را توصيف مي کند (بدين معني که تأخير در تکميل آن، موجب يک تأخير متناظر در تاريخ تکميل پروژه خواهد شد).

WST
PMST

CCCP