فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه
از Yield تا Yield

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Yield