فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Wage
تا Work Breakdown Structure Dictionary

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Wage
 • پول پرداخت شده در ازاي نيروي کار يا خدمات، که معمولاً با توجه به قرارداد و به صورت ساعتي، روزانه، يا مقاطعه کاري پرداخت مي شود.

RMW
War Room
 • Communication Room را ببينيد.

WBS
 • Work Breakdown Structure را ببينيد.

WBS Coding
 • Code of Accounts را ببينيد.

Web Site
 • Project Web Site را ببينيد.

What-If Analysis
 • فرآيند ارزيابي استراتژي هاي مختلف.

WST
What-if Simulation
 • تغيير دادن مقدار پارامترهاي شبکه پروژه جهت بررسي رفتار آن تحت شرايط مختلف عملکرد آن.

APM
BS
Whole Life Costing
 • Product Life Cycle Costing را ببينيد.

24
Whole Product
 • قلم قابل تحويل کامل پروژه، شامل تمامي اجزاء، قطعات يدکي، مدارک و مستندات تکنيکي، و ... آن.

RMW
Win-Win
 • وقتي که پس از پايان يافتن يک مذاکره، هر دو طرف، نتايج بهتري به دست آورده باشند.

OTOB
271-4
Withdrawal
 • صرف نظر کردن يک يا دو طرف، از کشمکش.

PMK87
Withdrawal, in negotiating
 • قطع مذاکرات بدون هيچگونه توافق.

PMH
p344
Work
 • تعداد کل ساعت ها، افراد يا تلاش لازم براي تکميل يک فعاليت.

WST
Work Breakdown
 • ساختاري براي شکستن يک پروژه بزرگ به اجزاي کاري کوچکتر.

CPMUSC
176-8
Work Breakdown Code
 • کدي که نشان دهنده "درخت خانواده" يک عنصر در يک ساختار شکست کار است.

WST