فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از VAC
تا Volume

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

VAC

Validate Contract
  • تأييد اينکه يک قرارداد براي هر دو طرف داراي الزام قانوني است.

RMW
Value
  • سود تقسيم بر هزينه.
  • يک اصل يا کيفيت استاندارد که ارزشمند يا مطلوب در نظر گرفته مي شود.
  • ارزش يا عملکرد تقسيم بر هزينه.

CSM
WST
CRMP
Value Improvement
  • Value Enhancing Project Strategies را ببينيد.

Value-Added
  • Added Value را ببينيد.

Variance at Completion ("VAC")
  • مجموع تمامي بودجه هاي تخصيص يافته به يک پروژه، منهاي مجموع هزينه واقعي کار انجام شده تاکنون و هزينه هاي پيش بيني شده براي پايان يافتن کار باقيمانده. مقدار منفي، نشان دهنده آن است که پروژه بيش از بودجه خود، هزينه داشته است.

PNG
Variance Reports
  • مستندات عملکرد پروژه در ارتباط با يک پارامتر عملکرد برنامه ريزي شده يا اندازه گيري شده.

PMK87
VM
  • Value Management را ببينيد.