فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از UB
تا Utilization

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

UB
 • Undistributed Budget را ببينيد.

UI
 • User Interface را ببينيد.

UML
 • Unified Modeling Language را ببينيد.

Unavoidable Delay
 • يک تأخير توليد که اپراتور نمي تواند مانع آن شود.

DSMC
Uncertainty
 • تمامي وقايع، چه مثبت و چه منفي، که احتمال آنها نه 0% است و نه 100%. عدم قطعيت، يکي از ويژگي هاي بارز محيط هاي پروژه اي است.

 • عدم آگاهي از وقايع آينده. Project Risk را نيز ببينيد.

 • اين احتمال که ممکن است وقايعي رخ دهند که تأثير مطلوب يا نامطلوب بر پروژه داشته باشند. عدم قطعيت، هم فرصت ها و هم مخاطرات را افزايش مي دهد. Project Risk را هم ببينيد.


RMW


PMK87

FWH
RMH
Under-allocation
 • تخصيص يک منبع به کار، ساعاتي کمتر از مدت زمان در دسترس بودن آن منبع.

MSP98
Unit Price
 • Unit Price Contract را ببينيد.

RMW
Unknown-unknown

UP
 • Unit Price Contract را ببينيد.

Updating
 • بازنگري، اصلاح.

NPMT
Urgency
 • چيزي که اقدام فوري را مي طلبد.

Webster
URL
 • Uniform Resource Locator را ببينيد.

Usage Variance
 • تفاوت ميان مقدار بودجه بندي شده مواد و مقدار واقعي استفاده شده.

QWF
User Needs
 • Needs را ببينيد.

Users
 • گروهي از افراد که در نظر است از پروژه بهره ببرند.

APM