فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از T&M
تا Team Development

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

T&M
 • Time and Material Contract را ببينيد.

T&E
 • Test and Evaluation را ببينيد.

TAB
 • Total Allocated Budget را ببينيد.

TAE
 • Total Anticipated Expenditures را ببينيد.

Target Schedule
 • Baseline را ببينيد.

TBA
 • To Be Advised را ببينيد.

TBD
 • To Be Determined را ببينيد.

TC
 • Target Completion Date را ببينيد.

TCCC
 • Transfer of Care, Custody and Control را ببينيد.

TCP/IP
 • Transmission Control Protocol/Internet Protocol را ببينيد.

TCPI
 • To Complete Performance Index را ببينيد.

Team Building
 • توانايي گرد هم آوردن افراد مناسب براي پيوستن به يک تيم پروژه و به کار گماردن آنها در کنار يکديگر در جهت منافع يک پروژه.

WST
Team Development
 • توسعه مهارت ها، به صورت گروهي و فردي، به گونه ای که عملکرد پروژه را بهبود بخشد.
 • Team Building را نيز ببينيد.

WST