فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه
از Subproject تا Support Team

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Summary Schedule
  • يک برنامه زمانبندي يک صفحه اي پروژه که معمولاً داراي مقياس زماني است. نوعاً در گزارش هاي پيشرفت در سطح مديريت، گنجانده مي شود. آن را به عنوان Mileston Schedule نيز مي شناسند.

PMK87