فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Semantics
تا Slack

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Service Liability
  • Product Liability را ببينيد.
SF
  • Scheduled Finish را ببينيد.
  • Scheduled Finish Date را ببينيد.
  • Level Finish/Schedule را ببينيد.
  • Secondary Float را ببينيد.
Shall
  • استفاده از اين کلمه در زبان قرارداد يعنی "شما بايد".

RMW
Short Term Schedule
  • Short Term Plan را ببينيد.
Simultaneous Engineering/Design
  • Concurrent Engineering را ببينيد.
Site Instruction
  • Field Clarification را ببينيد.
Sizing Estimate
  • Estimate Class C را ببينيد.

16