فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Response Planning
تا Risk Analysis

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Response Planning
 • فرآيند فرمول بندي استراتژي هاي مناسب مديريت ريسک براي پروژه، شامل تخصيص مسئوليت ها به حوزه هاي عملياتي مختلف پروژه. ممکن است کاهش ريسک ها، انتقال ريسک ها به طرف مقابل، و برنامه ريزي ريسک هاي احتمالي را دربرگيرد. همچنين اين امکان وجود دارد که مقاديري پول يا زمان، به طور تجربي، براي رويدادهاي کاملاً پيش بيني نشده درنظر گرفته شود.

PMK87
Response System
 • فرآيندي جاري که در طي عمر پروژه به منظور پايش، بازنگري و به روز آوري ريسک پروژه، مورد استفاده قرار مي گيرد و تعديل هاي لازم را پديد مي آورد. بررسي ريسک هاي مختلف نشان خواهد داد که بعضي از ريسک ها در برخي از مراحل چرخه عمر پروژه، نسبت به ساير مراحل بيشتر هستند.

PMK87
Response Time
 • مقدار زمان لازم براي واکنش نشان دادن، پاسخ دادن و يا حل کردن، تسويه کردن يا رسيدگي نمودن.

RMW
Responsibility
 • وظايف، مأموريت ها، و مسئوليت دستاوردهاي مرتبط با يک منصب معين در سازمان.

FWH
Responsibility Chart

Responsibility Charting
 • عمل تعيين واضح و شفاف کارکنان و افراد مسئول، براي هر يک از کارهاي پروژه.

PMK87
Responsibility/Accountability Matrix ("RAM")
 • ساختاري که ساختار سازماني پروژه را به ساختار شکست کار مرتبط مي سازد تا به حصول اين اطمينان کمک کند که هر جزء از محدوده کار پروژه به يک فرد مسئول تخصيص داده شده است.

PMK96
Responsible Organization
 • يک واحد تعيين شده در ساختار سازماني پيمانکار که مسئوليت اجراي وظايف خاص، يا حسابرسي ها، به آن واگذار شده است.

WST
Restraint
 • يک عامل تحميلي خارجي که مي تواند زمان برنامه ريزي شده براي يک فعاليت را تحت تأثير قرار دهد. اين عامل خارجي ممکن است نيروي انساني، هزينه، تجهيزات، يا منابع ديگري از اين دست باشد.

PMK87
Result
 • مترادف Output است. Deliverable را هم ببينيد.

RUP
Results
 • چيزي که به وسيله محاسبه يا بررسي به دست آمده باشد. پيامدها يا نتايج.

RMW
Retainage
 • بخشي از يک پرداخت قراردادي که به منظور حصول اطمينان از اجراي کامل مفاد قرارداد، تا زمان تکميل قرارداد نگه داشته مي شود.

PMK96
Retention
 • مجموع پول نگه داشته شده توسط مشتري از هر مرحله پرداخت که در پايان پروژه، هنگامي که محصول نهايي پذيرفته شود، پرداخت مي گردد.

PNG
Reuse
 • استفاده بيشتر يا استفاده مکرر از يک artifact.

RUP
Revamp
 • طراحي مجدد و کار مجدد بر روي ويژگي هاي موجود به منظور بهبود عملکرد.

SCL
Revision
 • تغييري بر يک سند يا طرح.

CSM
Rework
 • اصلاح کار معيوب. مي تواند قبل از، در طي، يا بعد از بازرسي يا تست، انجام شود.

DSMC
RF
 • Remaining Float را ببينيد.

RFA
 • Request for Appropriation را ببينيد.

RFC
 • Request for Change را ببينيد.

RFP
 • Request for Proposal را ببينيد.

RFQ
 • Request for Quotation را ببينيد.

Risk Analysis
 • تکنيکي که براي کمي نمودن تأثيرات عدم قطعيت، طراحي شده است.

APM