فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه
از Quality Function Deployment
تا Quick Reaction Capability

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Queue
  • زمان انتظار.

PPS&C
p341
Quick Reaction Capability
  • يک رويکرد پروژه اي که به تحويل در مدت زماني کوتاهتر از مدت زمان عادي مورد انتظار امر مي کند. معمولاً هزينه نسبت به برنامه زمانبندي در درجه دوم اهميت قرار دارد. گاهي اوقات Shunk Works ناميده مي شود.

CSM