فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه
از QA تا Quality File

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

QA

QC
  • Quality Control را ببينيد.

Qualitative Risk Analysis
  • يک اصطلاح عام براي روش هاي معقول ارزيابي ريسک ها.

WST
Quality Assurance
  • مجموعه فرآيندها و رويه هاي لازم براي نشان دادن اينکه کار، مطابق با برنامه کيفيت انجام شده است.
  • ارزيابي عملکرد کلي پروژه.

CRMP
28
Quality File
  • شامل رکوردهاي بررسي هاي کيفيت و رويه هاي استثنائات تکنيکي پروژه است.

WST