فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Project Breakdown Structure
تا Project Cost Management

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Project Breakdown Structure
  • Work Breakdown Structure را ببينيد.

Project Calendar
  • تقويم پايه اي که توسط يک پروژه، مورد استفاده قرار مي گيرد.

MSP98
Project Cancellation
  • نقطه اي که در آن، تصميمي جهت عدم ادامه پروژه و منحل کردن سازمان آن، اتخاذ مي شود.

NPMT
Project Charter
  • Project Brief را ببينيد.
  • Project Plan را ببينيد.
Project Closure
  • پايان رسمي يک پروژه. به تأييد هيئت مديره پروژه نياز دارد.

WST
Project Completion
  • نقطه اي که در آن، نتايج به کارفرما تحويل داده شده، و گروه پروژه، منحل گرديده است.

NPMT
Project Configuration Control Board
  • Project Change Control Board را ببينيد.

Project Control
  • کنترل زمان، منابع، کيفيت، و غيره يک پروژه.

NPMT