فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Progress Draw
تا Project Boundary

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Progress Draw
  • Progress Payment را ببينيد.
Progress Milestones
  • آن دسته از مايل استون هاي پروژه که به عنوان مبنايي براي پرداخت هاي براساس پيشرفت، تعيين شده اند.

RMW
Progress Report
  • گزارش نشان دهنده وضعيت فعلي، معمولاً در ارتباط با وضعيت برنامه ريزي شده.
  • يک گزارش منظم به افراد ارشد، حاميان يا ذي نفعان که پيشرفت يک پروژه را به طور مختصر بيان مي کند و شامل وقايع کليدي، مايل استون ها، هزينه ها و ساير موارد مي باشد.

NPMT
APM
Progress Reporting
  • مجموعه اي از اطلاعات در مورد کار انجام شده در مقايسه با کار برنامه ريزي شده.

RMW
Project
  • يک کار نو يا فرآيند سيستماتيک براي ايجاد محصول يا خدمتي جديد که تحويل آن، نشانه اتمام است. پروژه ها متضمن ريسک بوده، نوعاً به واسطه منابع محدود، مقيد مي باشند.
  • فرآيندي براي هدايت کاري که يک نوع محصول جديد را توليد مي کند.

RMW
1998

RMW
1997
Project Boundary
  • مرزي که تعيين مي کند پروژه چگونه با ساير پروژه ها و فعاليت هاي غيرپروژه اي داخل و خارج از سازمان، اثرات متقابل دارد.
  • مرز يک پروژه که براي نشان دادن چگونگي اثرات متقابل پروژه با ساير پروژه ها و فعاليت هاي غيرپروژه اي داخل و خارج از سازمان، تعيين شده است.

PNG
WST