فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Program Definition Statement
تا Progress Date

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Program Evaluation and Review Technique ("PERT")
  • تکنيکي براي برنامه ريزي يک پروژه.

CCCP
Program Management Office
  • دفتر مسئول مديريت فني و تجاري يک برنامه يا قرارداد خاص.

WST
Program Planning
  • برنامه ريزي و پايش تعدادي از پروژه هاي مرتبط همزمان.

56
Program Status Date
  • تاريخي که تا آن، تمامي اطلاعات برنامه، کامل است.

WST
Programming
  • در اروپا، اين عبارت به معناي "زمانبندي" است. در ساير جاها به معني نوشتن کد نرم افزار است.

RMW
Progress Bar
  • در نمودار گانت، ميله اي است که نشان مي دهد چه مقدار از يک فعاليت، کامل شده است.

MSP98