فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Product Champion
تا Program Definition Phase

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Product Improvement Plan
  • رويکردي براي دستيابي به قابليت هاي افزونتر در طي زمان.

CSM
Production
  • ساخت کالاها به گونه اي که براي استفاده در دسترس باشند.

Webster
Production Capacity
  • حداکثر حجم کالاها يا خدماتي که مي تواند توسط يک فرآيند، سيستم، سازمان يا واحد، ارائه شود.

RMW
Production Cost
  • هزينه هاي متحمل شده در فرآيند ايجاد کالاها يا خدمات.

RMW
Profession
  • Recognized Profession را ببينيد.