فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Process and Organization
تا Product Breakdown Structure

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Process and Organization
  • شيوه اي که اهداف پروژه به دست مي آيد، از جمله فرآيندها و زمانبندي و همچنين سازمان و منابع.

NPMT
Process Capability
  • دامنه نتايج مورد انتظار که با دنبال کردن يک فرآيند مي تواند به دست آيد.

SA-CMM
Process Control
  • مديريت يک فرآيند در جهت يک استاندارد به اثبات رسيده.

CSM
Procurement Planning
  • تعيين اينکه چه چيزي تأمين شود (يعني خريده شود يا به طريقي ديگر به دست آيد)، چه وقت و چگونه.

RMW
Procurement Qualifications
  • Qualifications و Contractor را ببينيد.