فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Pricing Data Index
تا Process

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Pricing Data Index
  • Cost Index را ببينيد.

Pricing, forward
  • برآورد و توافق درمورد هزينه کار، قبل از آنکه هرگونه کاري انجام پذيرد.

PDG
Primary Technology
  • تکنولوژي اصلي يا پايه که بخش اصلي يک پروژه براساس آن پايه ريزي مي شود.

RMW