فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Pre Award Survey
تا Pricing

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Pre Tender Estimate
  • Definitive Estimate را ببينيد.

Predecessor Task
  • فعاليتي که بايد آغاز شود يا پايان يابد، قبل از آنکه فعاليتي ديگر بتواند آغاز شود يا پايان يابد.

MSP98
Preliminary Estimate
  • Estimate Class B را ببينيد.

16