فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Plugged date
تا Pre Award Meetings

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

PM
 • Project Manager را ببينيد.
 • Project Management را ببينيد.

PMB
 • Performance Measurement Baseline را ببينيد.

PMBoK
 • Project Management Body of Knowledge را ببينيد.

PMBOK® Matrix
 • Matrix را ببينيد.

PMIS
 • Project Management Information System را ببينيد.

PMO
 • Project Management Office را ببينيد.

PMP®
 • Project Management Professional را ببينيد.

PMS
 • Portfolio Management System را ببينيد.

PMT
 • Performance Measurement Techniques را ببينيد.

POC
 • Point of Contact را ببينيد.

Policies/Procedures
 • Project Policies را ببينيد.

Portfolio of Projects
 • Project Portfolio را ببينيد.

PPL
 • Project Products List را ببينيد.

PRD
 • Product Requirements Document را ببينيد.