فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Pessimistic Time
تا Plug Date

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

PF
 • Planned Finish Date را ببينيد.

PGP
 • Pretty Good Privacy را ببينيد.

Phase
 • بخش تعريف شده اي از کار.
 • يک گروه منطقی از فعاليت هاي مرتبط که مرحله عمده اي را در يک پروژه، تکميل مي کند.
 • Project Phase را ببينيد.

08 -3
MSP98
Planned Activity
 • فعاليتي که هنوز آغاز نشده است.

WST
Planned Finish Date ("PF")
 • Scheduled Finish Date را ببينيد.

Planned Start Date ("PS")
 • Scheduled Start Date را ببينيد.

Planned Value for Work Accomplished ("PVWA")
 • يک اصطلاح قديمي براي BCWP.

QWF
Planned Value for Work Scheduled ("PVWS")
 • يک اصطلاح قديمي براي BCWS.

QWF
Planner Time
 • نفر- ساعت هاي مرتبط با عمل برنامه ريزي.

PMK87
Planning Phase
 • Development Phase را ببينيد.

SU
Player
 • Participant را ببينيد.

PLS
 • Project Life Span را ببينيد.