فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Peer Review
تا Pessimistic Duration

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Performance Control
  • کنترل کار در طي اجراي قرارداد.

PMK87
PERT
  • Program Evaluation and Review Technique را ببينيد.