فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از PA
تا Pedigree

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

PA
 • Progressive Acquisition را ببينيد.

Package
 • Work Package را ببينيد.

SU
PAR
 • Problem Analysis Report را ببينيد.

Parallel Activities
 • دو يا چند فعاليت که مي توانند همزمان انجام شوند. اين امر اجازه مي دهد که يک پروژه، نسبت به حالتي که فعاليت ها پشت سر هم در يک خط مستقيم، مرتب شده باشند، سريعتر تکميل گردد.

WST
PMST
Parameter
 • مشخصات يک متغير که مي تواند به وسيله يک عمليات، تغيير يابد، پذيرفته گردد، يا بازگردانده شود.

RUP
Parameters
 • هر مجموعه از ويژگي هاي فيزيکي که مقادير آنها، خصوصيات يا رفتار چيزي را تعيين کند.
  يادداشت نويسنده: در کار پروژه اي، نوعاً به دامنه يا محدوده هايي که قلم موردنظر بايد در آن کار کند، اشاره دارد.

Webster
Parent Activity
 • فعاليتي در ساختار شکست کار که چندين فعاليت فرزند (زيرفعاليت) را در بر دارد.

APM
BS
Participant
 • Stakeholder را ببينيد.

Participants
 • آنهايي که بر روي يک پروژه کار مي کنند، يا در آن همکاري دارند.

RMW
Parties, to a contract
 • اشخاص يا شرکت هايي که قراردادي را با يکديگر امضا مي کنند.

APM

PAT
 • Project Assurance Team را ببينيد.

Path
 • مجموعه اي از فعاليت هاي متصل.
  توجه: براي مشاهده تعريف مسيرهاي بحراني و غيربحراني به Critical Path Method مراجعه کنيد.

 • يک توالي از خطوط و گره ها در يک شبکه پروژه.

 • مجموعه اي از فعاليت ها در يک نمودار شبکه اي پروژه که به صورت متوالي با يکديگر مرتبطند.

WST
PMST

OTOB
271-4

PMK96
Path Float
 • Float را ببينيد.

Path, network
 • سري هاي خطي پيوسته از فعاليت هاي مرتبط، در يک شبکه.

PMK87
PBR
 • Program Benefits Review را ببينيد.

PBS
 • Product Breakdown Structure را ببينيد.

PC
 • Percent Complete را ببينيد.

PCA
 • Physical Configuration Audit را ببينيد.

PDD
 • Project Data Document را ببينيد.

PDLC
 • Project Development Life Cycle را ببينيد.

PDM
 • Precedence Diagram Method را ببينيد.

PDM Finish to Finish Relationship
 • اين رابطه، پايان فعاليت کاري مورد نظر را محدود مي کند به مدت زمات مشخصي پس از پايان فعاليت کاري ديگر.

PMK87
PDM Finish to Start Relationship
 • رابطه اي که فعاليت کاري مورد نظر فقط هنگامي مي تواند آغاز شود که فعاليت کاري ديگر پايان يافته باشد.

PMK87
PDM Start to Finish Relationship
 • اين رابطه، پايان فعاليت کاري مورد نظر را محدود مي کند به مدتي پس از آغاز فعاليت کاري ديگر.

PMK87
PDM Start to Start Relationship
 • اين رابطه، اغاز فعاليت کاري مورد نظر را محدود مي کند به مدت زمان مشخصي پس از آغاز فعاليت کاري پيش نياز.

PMK87
PDS
 • Program Definition Statement را ببينيد.