فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Opportunity Cost
تا Ownership of Quality

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Optimistic
  • Optimism را ببينيد.

Oral
  • ارتباط گفتاري.

PMK87
Order of Magnitude
  • Order of Magnitude Estimate را ببينيد.

Organization Breakdown System
  • Organizational Breakdown Structure را ببينيد.

Organization Chart
  • يک نمايش گرافيکي از ساختار سازماني.

RMW
Organizational Influences
  • Organizational Constraints را ببينيد.

OTB
  • Over Target Baseline را ببينيد.

Outlays
  • Actual Costs را ببينيد.

Overall Cost
  • Life Cycle Costing را ببينيد.