فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Non-Conformance
تا NTE

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Normal Distribution
  • Normal Probability Distribution را ببينيد.

Normal Operation
  • Operation را ببينيد.

Not to Exceed ("NTE")
  • يک دوره برآورد هزينه يا زمانبندي که بالاترين برآورد واقع بينانه را تعريف مي کند.

CSM
Notice Of Change
  • Change Order را ببينيد.

Notice of Termination
  • اعلان کتبي به پيمانکار مبني بر اينکه قرارداد به علت سهل انگاري يا قصور، خاتمه يافته است.

GAT
Notice to Proceed
  • تذکر رسمي به تأمين کننده، براي درخواست شروع کار.

PMK87
NPV

NTE