فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از N/A
تا Node

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

N/A
  • Not Applicable را ببينيد.

Near-Critical Activity
  • فعاليتي که شناوري کل آن کم باشد.

PMK87
Near-Term Activities
  • فعاليت هايي که طبق برنامه بايد طي يک دوره زماني نسبتاً کوتاه، مثلاً 30، 60 يا 90 روزه، آغاز شوند، پيشرفت داشته باشند، يا به اتمام برسند.

PMK87
Net Present Value ("NPV")
  • تفاوت مابين ارزش فعلي تنزيل يافته درآمدها و ارزش فعلي تنزيل يافته هزينه ها.
  • Present Value را ببينيد.

GAT