فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Methods Study
تا Mixed Organization

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Metrics
  • يک نظريه يا سيستم اندازه گيري.

DSMC
M-H/M/Y
  • Man-Hour/Month/Year را ببينيد.

Milestone Schedule
  • Summary Schedule را ببينيد.
  • يک برنامه زمانبندي در سطح خلاصه، که مايل استون هاي عمده را معرفي مي کند. Master Schedule را نيز ببينيد.


PMK96
Military Time
  • زماني که براساس سنجش زماني 24 ساعته، اندازه گيري مي شود.

WST
MIME
  • Multipurpose Internet Mail Extension را ببينيد.

MIS
  • Management Information System را ببينيد.