فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Manager of Project Management
تا Material Handling

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Managing by Projects
 • Enterprise Project Management را ببينيد.

PCD
Managing Organizations by Projects ("MOBP")
 • Management by Projects را ببينيد.
 • Enterprise Project Management را ببينيد.


PCD
Managing Scope
 • کنترل دقيق تغييرات و اقلام قابل تحويل.

CRMP
Manual
 • کار انجام شده با دست، و نه با ماشين، که به مهارت و انرژي فيزيکي نياز دارد.

RMW
Manuals
 • کتاب هاي مرجعي که مديريت عمليات استاندارد يا اطلاعات تکنيکي را ارائه مي دهند.

RMW
Manufacturing
 • ساختن به شکل يک محصول مناسب براي استفاده.

Webster
Market Analyst
 • يک شخص مهارت يافته در تجزيه و تحليل بازار.

RMW
Market Value Added
 • Added Value، در زمينه بازار، را ببينيد.

Master Plan
 • برنامه اي که ساختار اصلي پروژه را نشان مي دهد (مترادف با Main Plan).

NPMT
Master Schedule
 • يک برنامه زمانبندي خلاصه که فعليت هاي عمده و مايل استون ها را معرفي مي کند.
 • يک برنامه زمانبندي مشتمل بر فعاليت ها و مايل استون هاي مربوط به سطحي بالا از کنترل پروژه. اين زمانبندي، مبناي مراجعه اصلي براي کنترل زمان است و تنها تحت شرايط تعريف شده، قابل بازنگري است.
 • يک برنامه زمانبندي در سطح خلاصه، که فعاليت هاي عمده و مايل استون هاي کليدي را معرفي مي کند. Mileston Schedule را نيز ببينيد.
 • يک برنامه زمانبندي اجرايي در سطح خلاصه، که اجزاي عمده يک پروژه را معرفي مي کند و معمولاً مايل استون هاي عمده را نيز معرفي مي نمايد.
 • برنامه زمانبندي يک پروژه در بالاترين سطح خلاصه، که فازهاي کلي و تمامي ارتباطات عمده، مايل استون هاي کليدي، و اجزاي کاري مهم را نشان مي دهد.

WST
CCCP

PMK96
PMK87
10
Master Time Schedule
 • برنامه اي که فعاليت هاي اصلي پروژه را با مدت زمان هاي مورد انتظار، نشان مي دهد.

NPMT