فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Macro Environment
تا Manager Interfaces

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Macro Environment
  • ملاحظات، ارتباطات داخلي و تأثير تغييرات خارجي، مانند تغييرات قانوني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا تکنولوژيکي که ممکن است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم فعاليت هاي خاصي از پروژه را تحت تأثير قرار دهد.

PMK87
Macro Environment Variables
  • تأثيرات محيط بزرگتر، مثلاً خارج از، و احتمالاً بسيار فراتر از محدوده اجرايي پروژه.

RMW
Main Plan
  • Master Plan را ببينيد.

Main Process
  • فرآيندي که تمامي کارهاي پروژه را شامل مي شود.

NPMT
Management Time
  • نفر- ساعت هاي مرتبط با تيم مديريت پروژه.

PMK87