فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Locate Responsibility
تا Lump Sum

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Locate Responsibility
 • عمل تعيين اينکه چه کسي مسئول يک فعاليت يا رويداد خاص است.

RMW
LOE
 • Level of Effort را ببينيد.

Logic
 • Network Logic را ببينيد.
 • وابستگي فعاليت ها به يکديگر در يک شبکه.


PMK87
Logic Diagram
 • Project Network Diagram را ببينيد.

Logic Link
 • Dependency Links را ببينيد.

Logic Network
 • نموداري که وابستگي هاي ميان فعاليت ها را نشان مي دهد.

NPMT
Logic Restraint
 • يک فعاليت مجازي که وابستگي يک بخش از شبکه را به بخشي ديگر از آن، تعريف مي کند.

CPMUSC
176-8
Lot Size
 • تعداد واحدهاي محصول در يک انباشته.

MIL-STD
105

QMPP
LQ
 • Limiting Quality را ببينيد.

LS
 • Late Start را ببينيد.

LSB
 • Lowest Static Baseline را ببينيد.

LSD
 • Late Start Date را ببينيد.

Lump Sum
 • Fixed Price را ببينيد.