فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Lead Contractor
تا Leverage

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Lead Contractor
  • پيمانکاري که مسئوليت مديريت کل پروژه و تضمين کيفيت را بر عهده دارد.

APM