فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Labor
تا Lead

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Labor
 • يکي از موارد زير:
  1. به خرج دادن تلاش فيزيکي يا فکري خصوصاً هنگامي که دشوار يا اجباري باشد.
  2. فعاليت انسانيي که منجر به ارائه کالا يا خدمات مي شود.
  3. يک گروه اقتصادي متشکل از افرادي که کار يَدي انجام مي دهند؛ عموماً توسط اتحاديه هاي کارگري معرفي مي شود.

Webster
Labor Agreements
 • قراردادهاي رسمي بين يک تشکيلات اقتصادي و اتحاديه هاي کارگري آن.

RMW
Labor Productivity
 • Productivity را ببينيد.

LAN
 • Local Area Network را ببينيد.

Latest Finish Time
 • Late Finish را ببينيد.

Latest Start Time
 • Late Start را ببينيد.

Launch, project
 • Project Initiation را ببينيد.

LCC
 • Life Cycle Cost را ببينيد.

Lead
 • در يک دياگرام شبکه اي، کمترين انحراف زماني لازم ميان شروع يک فعاليت و شروع فعاليت ديگري که با آن همپوشاني دارد.

APM
BS