فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از LF
تا Local Area Network

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

LF
 • Late Finish را ببينيد.

LFD
 • Late Finish Date را ببينيد.
License
 • يک سند حقوقي که افراد يا سازمان ها را مجاز مي دارد تا کارهاي معيني را انجام دهند.

PMDT
Life Cycle
 • Project Life Cycle را ببينيد.
 • فازهايي که يک پروژه، از ايده اوليه تا تکميل، طي مي کند. طبيعت پروژه در طي هر فاز تغيير مي کند.


PPS&C
p340
Life Cycle Stage Boundaries
 • نقاط آغازين و پاياني پروژه.

PMMJ97
Life Cycle Time Frame
 • گستره زمانيي که تمامي چرخه عمر پروژه را شامل مي گردد.

RMW
LIFO
 • Last In, First Out را ببينيد.

Limitations
 • مرزها و محدوديت ها.

RMW
Line Manager
 • Functional Manager را ببينيد.
 • مدير هر گروهي که محصولي توليد مي کند يا خدمتي انجام مي دهد.


WST
Link
 • يک وابستگي ميان فعاليت ها که مشخص مي کند يک فعاليت نسبت به فعاليت ديگر، چه موقع آغاز مي شود يا پايان مي يابد.
 • Logical Relationship را ببينيد.

MSP98
Linkage
 • Link را ببينيد.

Links
 • Dependency Links را ببينيد.

LML
 • Lowest Management Level را ببينيد.

LOA
 • Limits of Authority را ببينيد.

LOB
 • Line of Balance را ببينيد.