فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Interfaces
تا Iteration

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Internal Rate of Return ("IRR")
  • بازگشتي که مي تواند از سرمايه سرمايه گذاري شده در يک پروژه به دست آيد، مثل نرخ تنزيلي (discount rate) که NPV آن صفر است. معادل با بازده مبلغ سرمايه گذاري شده است.
  • محاسبه ساده بازگشت مالي سالانه براي يک مبلغ سرمايه گذاري شده معين، بدون درنظرگرفتن هرگونه عامل خارجي يا مرتبط.
  • Discounted Cash Flow را ببينيد.

RAMP
RMW
International Projects
  • پروژه هايي که از مرزهاي ملي، فراتر مي رود.

RMW
Internet Protocol ("IP")
  • Internet Protocol Address را ببينيد.

RUP
Investment Gates
  • Control Gates را ببينيد.

Investor's Method

IP
  • Internet Protocol را ببينيد.

IPDT
  • Integrated Product Development Team را ببينيد.

IRR
  • Internal Rate of Return را ببينيد.

ISP
  • Internet Service Provider را ببينيد.