فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Instruments
تا Interface Specification

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Insurable
  • چيزي که مي تواند تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

RMW
Insurable Risk
  • نوع ويژه اي از ريسک که مي تواند تحت پوشش يک بيمه نامه قرار گيرد.

RMH
Integrated Program Management
  • Program Management را ببينيد.

Integrated Services
  • مجموعه اي از خدمات متنوع مرتبط با يکديگر که تحت پوشش يک مديريت، در دسترس قرار گرفته اند.

RMW
Interest Rate of Return
  • Profitability Index را ببينيد.