فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Information Management
تا Instrumentation

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Initial Operation
  • Operation را ببينيد.

Initiating

RMW
Initiation
  • فرآيند آماده سازي، جهت گردآوري منابع و شروع کار. در هر سطحي، اعم از برنامه، پروژه، فاز، فعاليت، و وظيفه، مي توان آن را به کار برد.
  • اقدام نمودن سازمان به شروع يک پروژه.

RMW
WST
Inquiry
  • يک درخواست يا جستجو براي اطلاعات.

Webster
Inspecting
  • عمل Inspection.

RMW
Instruction
  • Field Clarification را ببينيد.