فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Inclusion
تا Information Input

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Inclusion
 • روشي براي پايان دادن به يک پروژه از طريق به هم پيوستن عمليات و تيم پروژه در قالب يک سازمان به عنوان يک نهاد مجزاي پويا.

OTOB
271-4
Income
 • دريافت ها يا سودهايي که به طور منظم از نيروي انساني، تجارت، يا دارايي حاصل مي شود و معمولاً به شکل پول است.

Webster
INCOTERMS
 • مجموعه اي از عبارت هاي بين المللي که شرايط تحويل و حمل تجهيزات و مواد را تعريف مي کند.

APM
Incremental Cost
 • هزينه هاي اضافه شده به يک جمع کل موجود، به عنوان نتيجه اي از يک تصميم يا اقدام خاص.

RMW
Independent
 • کسي که تحت کنترل ديگري نيست، يا چيزي که وابسته يا متکي به چيز ديگري نيست.

RMW
Individual
 • يک نهاد غيرقابل تقسيم مانند يک شخص منفرد.

Webster
Individual Activity Cost
 • هزينه مجزاي يک فعاليت منفرد.

RMW
Influence
 • توانايي يا قدرت کافي براي اثرگذاري.

Webster
Information Flow
 • Distribution List را ببينيد.

Information Gathering
 • جستجو، سازماندهي، ثبت و درک اطلاعات/ داده هاي مناسب.

PMK87
Information Input
 • منبعي از اطلاعات. کمک به يک بدنه اطلاعات.


RMW