فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از I/T
تا Inception

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

I/T
 • Information Technology را ببينيد.

IAW
 • In Accordance With را ببينيد.

IBR
 • Integrated Baseline Review را ببينيد.

IDC
 • Interest-During-Construction را ببينيد.

Idea Evaluation
 • Evaluation را ببينيد.

IFB
 • Intention for Bid را ببينيد.
 • Invitation for Bid را ببينيد.

ILS
 • Integrated Logistics Support را ببينيد.

Image
 • فرمي از نمايش يک شخص يا شيء. اين شامل نمونه هاي قابل رؤيت مانند تصاوير و ترسيمات چاپ شده، تصاوير الکترونيکی متعلق به رسانه هاي الکترونيکي، و تصاوير نظري مانند عقايد و ادراکات تصوير شده توسط فرهنگ و رفتار يک سازمان، مي شود.

RMW
Impact
 • برآورد تأثيرات مضر يک ريسک در حال وقوع.

WST
Implementation Plan
 • Project Implementation Plan را ببينيد.

Incentive
 • چيزي که به ايجاد و افزايش انگيزه کمک مي کند.

RMW
Incentive Schemes
 • Bonus Schemes را ببينيد.