فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Hammock
تا Hypothesis

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Hammock
  • يک فعاليت يکپارچه يا خلاصه که از به هم پيوستن تمامي فعاليت هاي مرتبط حاصل گرديده، در سطح خلاصه، نشان داده مي شود.

PMK87
Hammock Activity
Handling
  • پذيرفتن مسئوليت يک فرد، فعاليت، نياز و غيره، و انجام اقدامات در ارتباط با آن.

RMW
Hanger
  • وقفه اي ناخواسته در يک مسير شبکه.
  • وقفه اي در يک مسير کاري شبکه.

PMK96
PMK87
HQ
  • Headquarters را ببينيد.
HRM
  • Human Resources Management را ببينيد.
HTML
  • Hyper Text Markup Language را ببينيد.
HTTP
  • Hyper Text Transport Protocol را ببينيد.