فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه






از Fixed-Duration Scheduling
تا Forward Pass

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Floating Task
 • فعاليتي که در يک برنامه زمانبندي مي تواند زودتر يا ديرتر انجام شود، بدون آنکه تأثيري بر طول مدت پروژه داشته باشد.

PMK87
Flow Chart
 • بياني گرافيکي از يک فرآيند خاص.

DSMC
Flow Diagram
 • نمايشي گرافيکي از يک فرآيند اطلاعاتي.

NPMT
FM
 • Functional Manager را ببينيد.

Force Account
 • Day Work Account را ببينيد.

Forecast
 • يک برآورد و پيشگويي از شرايط و وقايع آينده، براساس اطلاعات و دانش موجود در زمان پيش بيني.

PMK87
Forecast At Completion ("FAC")
 • هزينه زمانبندي شده براي يک فعاليت.

WST
Forecast To Complete
 • Estimate to Complete را ببينيد.

Foreign
 • متعلق به شرکت، سازمان، ملت يا کشوري ديگر.

Webster
Form of Organization
 • Organization Structure را ببينيد.

Formal Reprogramming
 • Reprogramming را ببينيد.

QWF