فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از File Transfer
تا Fixed Start

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Financial Analysis
  • Cost Benefit Analysis را ببينيد.

Finish to Finish
  • logical relationship را ببينيد.

PMK96
Finish to Start
  • Logical Relationship را ببينيد.

Fiscal Year
  • هر دوره 12 ماهه براي برنامه ريزي مالي و مقاصد گزارش دهي.

CSM
Fixed Finish
  • Imposed Finish را ببينيد.