فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از FP
تا Fuzzy Front End

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

FP
  • Fixed Price Contract را ببينيد.
FPPIF
  • Fixed Price Plus Incentive Fee Contract را ببينيد.
Fragnet
  • Subnet را ببينيد.
FTC
  • Forecast to Completion را ببينيد.
FTP
  • File Transfer Protocol را ببينيد.
Full Time
  • کسي که به طور کامل در ساعات کاري استاندارد (بر روي پروژه اي) کار مي کند. اين فرد از کساني که بايد زمان خود را بين دو يا چند پروژه تقسيم کنند، متمايز است.

RMW
Function
  • مجموعه اي از اقدامات مرتبط که جهت رسيدن به هدف يا نتيجه اي معين، توسط افراد يا ابزارها انجام مي شود.
  • وظيفه رسمي يا درنظر گرفته شده براي يک شخص يا شيء.

SA-CMM
53
Fucntionality
  • اقداماتي که اقلام قابل تحويل پروژه، توانايي انجام آنها را دارند، يا بايد داشته باشند.

RMW