فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Event-on-Node
تا Extra Works

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

EVMS
 • Earned Value Management System را ببينيد.

Exclusive OR Relationship
 • رابطه اي منطقي که نشان مي دهد که فقط يکي از فعاليت هاي ممکن، مي تواند انجام شود.

APM
BS
Execution
 • implementation را ببينيد.

Execution Period
 • Execution Phase را ببينيد.

Executive Management
 • مديران ارشد مسئول جهت کلي، سياست، و اولويت ها.

CSM
Expectation of Accountability
 • Accountability را ببينيد.

Expectation of Reliability
 • Reliability را ببينيد.

Expected Working Period
 • يک دوره کاري پيشنهاد شده، يا روز، هفته، ماه، يا سال کاري عادي، که از يک کارمند انتظار مي رود.

RMW
Expended
 • پرداخت شده يا خرج شده.

Webster
Experience
 • دانش کسب شده توسط مستقيماً در معرض قرار گرفتن و درگيري در شرايط عملي زندگي واقعي.

Webster
Expert
 • کسي که از طريق حُسن يادگيري و تجربه، مهارت يافته است. کسي که دانش، مهارت يا تسلط خاص بر چيزي را به دست آورده است.

Webster
Extended Life Cycle
 • Product Life Cycle را ببينيد.

Extra Work Order
 • field order را ببينيد.