فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Estimate at Completion
تا Event-driven Review

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Estimate at Completion
  • هزينه واقعي کار انجام شده تاکنون به علاوه هزينه ها و زمانبندي پيش بيني شده براي پايان يافتن کار باقيمانده.

VPM 291-4
Estimate Based on Working Drawings
  • Estimate Class A را ببينيد.
Estimated Final Cost ("EFC")
  • Forecast Final Cost را ببينيد.
ETC
  • Estimate to Complete را ببينيد.
EV
  • Earned Value را ببينيد.
  • Expected Value را ببينيد.
Event
  • تکميل يا آغاز يک فعاليت.

CPMUSC
176-8