فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از EAC
تا Economy of Governance

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

EAC
 • Estimate at Completion را ببينيد.
 • Estimated Actual at Completion را ببينيد.

Earliest Feasible Date
 • زودترين تاريخي که آغاز يک فعاليت، براساس تاريخ هاي برنامه ريزي شده تمامي فعاليت هاي پيش نياز آن و بدون هيچگونه محدوديتي براي منابع خود آن فعاليت، مي تواند در آن برنامه ريزي شود. اين تاريخ، از طريق برنامه ريزي منابع، محاسبه مي گردد.

WST
Earliest Finish
 • زودترين روزي که يک قلمِ کاري مي تواند خاتمه يابد، در صورتي که در زودترين تاريخ شروع آن آغاز شده و در طي زمان مورد انتظار، تکميل گرديده باشد.
 • در يک نمودار زمانبندي شبکه اي، زودترين زماني است که در آن، يک فعاليت مي تواند تکميل شود.

CCCP

SPM 304-9
Earliest Finish Time
 • Earliest Finish را ببينيد.
 • زودترين زمان ممکني که در آن، يک فعاليت مي تواند تحت محدوديت هاي منطقي و اجباري شبکه خاتمه يابد.


APM
BS
Earliest Start
 • زودترين روزي که يک قلمِ کاري مي تواند آغاز شود، مشروط بر آنکه تمامي اقلام کاري قبل از آن در زودترين روز شروع خود آغاز شده و در زمان مقرر خاتمه يافته باشند.
 • در يک نمودار زمانبندي شبکه اي، زودترين زماني است که در آن، يک فعاليت مي تواند آغاز شود.

CCCP

SPM 304-9
Earliest Start Time

Early Start Time
 • زودترين زمان ممکني که در آن، يک فعاليت مي تواند تحت محدوديت هاي منطقي و اجباري شبکه آغاز شود.

APM
BS
ECC
 • Estimated Cost to Complete را ببينيد.

Economic Commercial Value
 • Economic Value را ببينيد.

Economist
 • کسي که به بررسي هاي اقتصادي مي پردازد.

RMW