فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Discipline Maintenance
تا Dynamic Classification

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Discount Rate
  • نرخ بهره اي که براي کاهش درآمدهاي آينده به ارزش فعلي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد. با نرخ هاي بهره مثبت، ارزش مجموع وجوه سرمايه گذاري شده با گذشت زمان افزايش مي يابد و از اين رو ارزش فعلي آن وجوه از ارزش آنها در آينده کمتر است. مقدار نرخ تنزيل بر برآورد بقا و دوام پروژه هايي که بر آنها اِعمال شده است، تأثير مي گذارد. عموماً هرچه نرخ تنزيل بالاتر باشد، ارزش فعلي درآمدها (يا سودهاي) آينده، کمتر خواهد بود و تأثيرات منفي بيشتري بر امکانپذيري پروژه خواهد داشت. نرخ تنزيل عملاً توسط باني پروژه تعيين مي شود. در حالت مطلوب، نرخ تنزيل بايد هزينه سرمايه گذاري باني پروژه، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بازگشت سرمايه را به لحاظ اقتصادي به حساب آورد.
    نکته: بين نرخ هاي تنزيل "واقعي" و نرخ هاي تنزيل "اسمي" تفاوت وجود دارد. نرخ هاي تنزيل واقعي در ارتباط با جريان هاي نقدينگيي که برحسب ارزش فعلي پول بيان مي شوند، بدون هيچگونه مازادي براي تورم قيمت ها، به کار برده مي شود. (اگر چه جريان هاي نقدينگي بايد افزايش هايي در آينده را بيشتر و بالاتر از تورم قيمت ها مجاز بدارند، مانند افزايش واقعي دستمزدها.) از طرف ديگر، نرخ هاي تنزيل اسمي بالاتر از نرخ هاي تنزيل واقعي هستند و بر جريان هاي نقدينگيي اِعمال مي شوند که مازادهاي مشخصي را براي تورم قيمت ها در آينده با يک نرخ برآورد شده، درنظر مي گيرند.

RAMP
Discounted Cash Flow ("DCF")
  • محاسبه اي از ارزش فعلي يک جريان نقدينگي مطرح، برمبناي نرخي مفروض از تورم يا بهره.
  • روشي براي مقايسه شايستگي نسبي سرمايه گذاري هاي پروژه که ارزش پول، ماليات، تغييرات هزينه هاي عملياتي، بازگشت نقدينگي اوليه براي سرمايه گذاري مجدد، و غيره را محاسبه مي کند. به عنوان Internal Rate of Return نيز شناخته مي شود. اگر چه از ديدگاه نظري، به دقت Net Present Value نيست، اما معرفي و تشريح آن در ارتباط با نرخ هاي بهره وام هاي دريافتي، آسانتر است. نه DCF و نه NPV ريسک هاي پروژه را به حساب نمي آورند.

RMW
CCCP
Discrete Task
  • يک فعاليت قابل اندازه گيري داراي يک خروجي.

CSM
Distribution List
  • فهرستي از افراد که به منظوري خاص اطلاعات را دريافت مي کنند.

SU
DRD
  • Documentation Requirements Description را ببينيد.
DU
  • Duration را ببينيد.
Duration Calculation
  • محاسبه زمان لازم براي تکميل يک فعاليت.

RMW