فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Detailed Engineering
تا Discipline

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Detailed Planning
 • پايين ترين سطح برنامه ريزي اتخاذ شده در يک پروژه.

NPMT
Detailed Plans
 • Detailed Resource Plan و Detailed Technical Plan را ببينيد.

Determine Least Cost for Maximum Results
 • Cost benefit را ببينيد.

Developed Country
 • عبارتي که معمولاً براي اشاره به کشوري که داراي تکنولوژي پيشرفته جهان غرب است، مورد استفاده قرار مي گيرد.

RMW
Developing Country
 • عبارتي که معمولاً براي اشاره به کشوري که هنوز در اشتياق تکنولوژي پيشرفته جهان غرب است، مورد استفاده قرار مي گيرد.

RMW
Deviation Permit
 • Production Permit را ببينيد.

Diagram
 • نمايش گرافيکي تمام يا بخشي از يک مدل.

RUP
Diagramming
 • scheduling را ببينيد.

DID
 • Data Item Description را ببينيد.

Direct Cost Contingency
 • Project Direct Cost Contingency را ببينيد.

Director
 • سطحي در هرم مديريت.

CSM