فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Dependency Links
تا Detailed Design Stage

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Dependency Links
  • انواع مختلف پيوندها که در يک شبکه تقدم، فعاليت ها را به يکديگر مرتبط مي سازند.

WST
Dependency Management
  • مديريت ارتباطات يا وابستگي هاي ميان فعاليت ها يا اجزاي يک پروژه.

RMW
Design Baseline
  • طرحي که اساس برآورد کنترل پروژه را شکل مي دهد.

CPMUSC
176-8
Design Contract
  • قراردادي براي کار طراحي.

PMK87
Design Control
  • سيستمي براي پايش محدوده، زمانبندي و هزينه پروژه در طي مرحله طراحي پروژه.

PMK87