فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Defects-Per-Hundred-Units
تا Dependency Diagram

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Deficiency List
  • فهرستی از نقايص.

RMW
Deflection
  • عمل انتقال تمام يا بخشي از يک ريسک به طرف ديگر، که معمولاً از طريق شکلي از قرارداد انجام مي شود.

PMK87
Degradation
  • تنزل دادن کيفيت، عملکرد يا وضعيت.

DSMC
Deliverable Breakdown Structure
  • Work Breakdown Structure را ببينيد.

RMW
Deliverable Deadline
  • تاريخ تحويل يک قلم قابل تحويل به مشتري آن.

PMMJ97
Deliverables Management
  • برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل اقلام پاياني.

RMW
Delivery
  • انتقال يا تحويل يک محصول از يک طرف (معامله) به طرف ديگر.

RMW
Dependency Diagram
  • نامي ديگر براي يک شبکه يا نمودار تقدم که وابستگي (تقدم) ميان فعاليت ها را نشان مي دهد.
OTOB
271-4