فرهنگ کلمات و اصطلاحات مديريت پروژه


از Damages
تا Defective

صفحه بعد فهرست صفحه قبل


عبارات و اصطلاحات و تعاريف آنها

منبع

Damages
 • در کارهاي قراردادي، يکي از موارد زير است:
  1. Actual: هزينه هاي اضافي واقعي تحميل شده به يکي از طرفين، در اثر اقدامات، يا قصور در انجام اقدامات ساير طرفين
  2. Liquidated: مقدار پولي که در قرارداد به عنوان تعهد پيمانکار درصورت عدم موفقيت در تکميل کار تا تاريخ تکميل قرارداد، يا تاريخ توافق شده بعدي جهت تکميل قرارداد، درنظر گرفته مي شود. اين مقدار، تخميني است از خساراتي که احتمالاً درصورت تأخير در تکميل کار توسط پيمانکار، به صاحب کار وارد خواهد آمد و معمولاً به صورت نرخ روزانه، بيان مي شود.

PDG
Dangle
 • فعاليتي در يک شبکه که نه پيش نياز دارد و نه پس نياز.
 • فعاليتي در يک شبکه که يا پيش نياز ندارد و يا پس نياز. اگر هيچيک را نداشته باشد، به آن، فعاليت منفرد گفته مي شود.

PNG
WST
Data
 • تمامي اطلاعات ثبت شده، بدون توجه به شکل يا مشخصه هاي آنها.

DSMC
Data Bank
 • Corporate Memory را ببينيد.

Data Collection
 • جمع آوري و ثبت حقايق، تغييرات و پيش بيني ها براي گزارش دهي و برنامه ريزي آينده.

PMK87
Data Date ("DD")
 • تاريخ تقويميي که تاريخ واقعي (سابقه) را از تاريخ برنامه ريزي شده، متمايز مي سازد.

PMK87
Source 2
Data Structure Organization
 • ترتيب منطقي و سيستماتيک عناصر اطلاعاتي.

RMW
Database Administrator ("DBA")
 • شخصي که سطوح دسترسي به يک پايگاه داده ها را نگهداري و کنترل مي کند.

RUP
Database Management System ("DBMS")
 • يک برنامه کامپيوتري که با ارائه خدمات کنترل متمرکز، استقلال داده ها، و ساختار فيزيکي پيچيده، به منظور دسترسي مؤثر، حفظ يکپارچگي، بازيابي، کنترل همزمان، حفاظت، و امنيت، داده ها را مديريت مي کند.

RUP
DBA

DBM
 • ©Dynamic Baseline Model را ببينيد.

DBMS

DCE
 • Distributed Computing Environment را ببينيد.

DCF

DD

Deactivation Procedures
 • راهنمايي هاي مرحله به مرحله براي غيرفعال نمودن و حذف ايمن يک سيستم.

CSM
Debriefing
 • در فرآيند تأمين و تدارک، اطلاع دادن به شرکت کنندگان در مناقصه در مورد نقاط ضعف و قوت پيشنهاد آنها.

CSM
Decentralized
 • متضاد Centralized.

Decision Making
 • فرآيند رسيدن به يک تصميم.

RMW
Decision Making Process
 • توالي تصميمات اتخاذ شده به عنوان بخشي از چرخه عمر پروژه.

NPMT
Decomposing
 • فرآيند شکستن محدوده يک پروژه به عناصر مختلف آن، که ساختار شکست کار را به دست مي دهد.

RMW
Default
 • شکست در به انجام رسانيدن مفاد يک قرارداد.

CSM
Default Values
 • مقاديري که برنامه هاي نرم افزاري، هنگامي که هيچگونه اطلاعاتي توسط کاربر وارد نشده باشد، به طور خودکار در فيلدها وارد مي نمايند.

MSP98
Defective
 • واحدي از محصول که داراي يک يا چند عيب باشد.


MIL-STD 105
QMPP